fb
hlavička OK BET

Typy betonů a Výroba betonu

Beton

Beton je materiál vznikající ztvrdnutím směsi několika složek – cementu hrající roli pojiva, kameniva /písek, štěrk, drť/ zastávající funkci plniva a vody. Jedná se o velmi odolné, pevné, trvanlivé a spolehlivé stavivo. Vznik betonu a historie sahá až do roku 3600 př.n.l. do starého Egypta, kde byl beton používán pro stavbu sloupů. Tehdy byl beton ještě nazýván umělým kamenem.

Pozdější název beton vznikl z francouzského: béton – hrubá malta. Vlastnosti betonu jsou ovlivňovány poměrem jednotlivých složek a zvláštních vlastností betonové směsi se dosahuje přidáváním příměsí a přísad. Jeho velkou předností je dobrá zpracovatelnost a tvarovatelnost podle tvaru použitého bednění a v neposlední řadě hlavně pevnost a houževnatost po dosažení konečného vytvrdnutí.

Beton je stavivem s velkou pevností v tlaku. Zpravidla se beton používá v kombinaci s různými druhy výztuží a tím splňuje též požadavky pro namáhání v tahu. Monolitické konstrukce vynikají výbornou přizpůsobivostí a vyhoví tak pro velká rozpětí, výšky a zatížení.

Pro všechny tyto vlastnosti je dnes nejčastěji používaným stavivem, ze kterého lze vytvářet mimořádně hospodárné a bezpečné konstrukce. Monolitickým propojením vznikají prostorově tuhé soustavy, které spolupůsobí ve všech směrech. Jsou tedy schopné tlumit otřesy, dynamické rázy, nepravidelné poklesy půdy a jsou bezpečným řešením pro všechny stavební konstrukce.

Transportbeton

Transportbeton - nejvyšší forma výroby čerstvého betonu. Za dobu svého používání se stal transportbeton pro mnohé stavební firmy nepostradatenou formou výhodné dodávky betonové směsi.

Železobeton

Železobeton - beton obsahující ocelové výstuže. Ocelovými výstužemi železobetonu jsou většinou ocelové dráty případně ocelová lana. Výztuže jsou do betonu zalévány tak aby byly při větším zatíženíje natahovány. První zmínky o použití železobetonu jsou známy kolem roku 1867.

Sklobeton

Sklobeton - jedná se o materiál složený z tzv. portlandského cementu, anorganického plniva a samozřejmě skleněných vláken. Mimo tyto tři základní složky obsahuje sklobeton další prísady, které upravují charakteristické vlastnosti konečného materiálu.

Polymerbeton

Polymerbeton - moderní materiál složený z organické matrice a anorganického plniva. Výrobky z polymerbetonu se vyrabí odléváním do forem. Polymerbeton je označován v zahraniční literatuře jako Mineralguss, Reaktionsharzbeton, polymer concrete, či mineral casting.

Rozvoz zavlhlých směsí

Další z možností dodávky betonu na místo určení, odlišující se konzistencí dopravované směsi. Jedná se o využití betonu v menších objemech kladoucích především nároky na dobu zpracování a možnosti uložení. Tento typ betonové směsi je z hlediska své konzistence určen pro další zpracování.

Výroba betonu

Způsoby výroby různých druhů betonu se dramaticky liší. Je možné ho vyrábět ručně v malém objemu v zednických nádobách nebo průmyslově ve velkých objemech - v technologických zařízeních k tomu určených, v betonárnách.

Smícháním portlandského cementu a vody se rychle vytváří gel, vzniklý řetězením prosypaných frakcí. Tyto stále více reagují s původním fluidním gelem. Jak se beton zpracovává, konkrétní řetězce krystalů se spojí a tvoří pevnou konstrukci, která slepí jednotlivé částice k sobě na jediné možné místo. Z tohoto důvodu se nazývá beton slepencem. V průběhu procesu tuhnutí reagují částice cementu se zbytkovou vodou (hydratace).

V té době se neustále zlepšují fyzikální a chemické vlastnosti betonu. Kromě mechanické pevnosti získává postupně i nízkou propustnost vlhkosti a chemickou a objemovou stabilitu.

Proces míchání transportbetonu

Důkladné promíchání je základem pro výrobu jednolitého, vysoce kvalitního betonu. Proto je pro účinné míchání betonových směsí nutné správné vybavení a postupy. Beton obsahuje spoustu specifických přísad a z těch je nutno vyrobit naprosto jednolitou betonovou směs s nejnižším propadem, praktickým pro práci.

Samostatné míchání cementové pasty ukázalo, že vmíchání cementu a vody do pasty, ještě před smícháním těchto materiálů s ostatními agregáty, může zvýšit kompresní pevnost vzniklého betonu. Cementová pasta je obecně míchána při vysokých rychlostech ve smykovém typu míchače při poměru vody a cementu od 0,30 po 0,45 hmotnosti. Při předmíchání cementové pasty můžeme přidat příměsi, např. urychlovače nebo zpomalovače, změkčovače, pigmenty nebo plynosilikát. Ten se přidává později k vyplnění mezer mezi částicemi cementu. To snižuje vzdálenost částic a vede ke zvýšení finální tlakové pevnosti a vyšší nepropustnosti pro vodu. Předmíchaná pasta se pak smíchá s kamenivem a zbývající vodou a závěrečné míchání je dokončeno v klasickém směšovacím betonářském zařízení.

Zpracovatelnost betonu

Zpracovatelnost je schopnost čerstvé (plastické) betonové směsi vyplnit za pomoci vibrací nebo bez nich, správně formu, aniž by došlo ke snížení kvality betonu. Zpracovatelnost závisí na obsahu vody, kameniva (tvar a rozdělení dle velikosti), obsahu cementu a stáří (stupni hydratace) a může být změněna přidáním chemických přísad. Zvýšení obsahu vody či přidání chemických příměsí zvýší zpracovatelnost betonu. Nadměrné množství vody vede ke zvýšenému odvzdušnění (povrchová voda) a oddělení jednotlivých složek, což vede k výsledné nižší kvalitě betonu. Použití kameniva s nežádoucí zrnitostí může vést ke vzniku velmi hrubé směsi s velmi nízkým propadem, kterou není snadné učinit zpracovatelnější přidáním přiměřeného množství vody.

Zpracovatelnost může být měřena pomocí testu propadu betonu, je to měření plasticity čerstvé várky betonu dle zkušební normy ASTM C 143 nebo EN 12350-2. Propad je obvykle měřen zkouškou rozlitím a vzorkem z dávky čerstvého betonu. Abramsův Kornout je umístěn širokým koncem dolů na úroveň neabsorbujícího povrchu. Je naplněn ve třech vrstvách o stejném objemu, přičemž každá vrstva je napěchována ocelovou tyčí s cílem vrstvu upevnit. Když je kornout opatrně odstraňován, určité množství vloženého materiálu propadne díky váze. Relativně suchý vzorek propadne velmi málo s hodnotou propadu 25 – 50 mm. Relativně mokrý betonový vzorek může propadnout až o 150 – 175 mm.

Propad může být zvýšen přidáním chemických přísad, jako je voda o širokém či vysokém obsahu redukčních činidel (super plastifikátorů), aniž by došlo ke změně poměru voda / cement. Není dobré přidávat nadměrné množství vody, avšak v řádně propočtené směsi je důležité dosáhnout rozumně stanoveného propadu, před určením konstrukčních faktorů jako je obsah vzduchu, vnitřní vody pro hydrataci / výslednou sílu, atd.

Ztekucený beton, jako je samozhutňující beton, je testován dalšími průtokovými měřícími metodami. Jednou z metod je umístění kornoutu na úzký konec a pozorování, jak hmota protéká skrz kornout, když je pozvolna zvedán.

Vytvrzování betonu

Vždy když přichází v úvahu použití betonu musí být učiněno vše pro dosažení maximální pevnosti a tvrdosti. To se děje po definitivním umístění betonu. Cement vyžaduje vlhkost, kontrolované prostředí, aby získal sílu a plně vytvrdnul. Tuhnutí cementové pasty připomíná obrácený poločas rozpadu. Zpočátku tuhne poměrně rychle, ale zůstává velmi slabá, a na síle získává v následujících dnech a týdnech. Po zhruba třech týdnech je na 90 % své konečné pevnosti, které je běžně dosahováno, ale sílit může celé následující desítky let.

Hydratace a tuhnutí betonu během prvních tří dní je kritické období. Nadměrně rychlé vysušení a smrštění kvůli takovým vlivům, jako je odpařování větrem, může vést ke zvýšenému tahovému pnutí v době, kdy ještě beton nezískal dostatečnou pevnost, což v závěru vede k většímu praskání následkem smrštění. Výsledná pevnost betonu může být zvýšena, pakliže je udržován stále vlhký po delší dobu během procesu vytvrzování. Vyloučením předčasného zatížení docílíme minimalizace popraskání. Beton s vysokou počáteční pevností rychleji hydratuje, často díky použití většího množství cementu, který ale zároveň zvyšuje vysychání, srážení a praskání.

Během tohoto období musí být beton v podmínkách s kontrolovanou teplotou a vlhkostí vzduchu. V praxi je tohoto dosaženo kropením či pocákáním povrchu betonu vodou, čímž je betonová masa chráněna před nevhodnými účinky okolních podmínek. Pro představu uvádíme dvě z mnoha metod dosažení výsledku: Polévání betonu vodou - Zabalení betonu igelitovým obalem k udržení vlhkosti ve směsi.

Správné vytvrzení betonu vede ke zvýšení pevnosti, snížení vodopropustnosti a zamezuje praskání povrchu při předčasném vyschnutí. Je třeba též dbát, aby bylo zamezeno zmrznutí či přehřátí betonu. Vzhledem k tomu, že cement vydává při tuhnutí teplo používá se potrubí s chladící kapalinou, které zabrání přehřátí (Hoover - Dam). Nesprávné podmínky při vytvrzení mohou zavinit drolení, snížení pevnosti, špatnou odolnost proti obrušování a praskání.

Výroba betonu

Způsoby výroby různých druhů betonu se dramaticky liší. Je možné ho vyrábět ručně v malém objemu v zednických nádobách nebo průmyslově ve velkých objemech - v technologických zařízeních k tomu určených, v betonárnách.

Smícháním portlandského cementu a vody se rychle vytváří gel, vzniklý řetězením prosypaných frakcí. Tyto stále více reagují s původním fluidním gelem. Jak se beton zpracovává, konkrétní řetězce krystalů se spojí a tvoří pevnou konstrukci, která slepí jednotlivé částice k sobě na jediné možné místo. Z tohoto důvodu se nazývá beton slepencem. V průběhu procesu tuhnutí reagují částice cementu se zbytkovou vodou (hydratace).

V té době se neustále zlepšují fyzikální a chemické vlastnosti betonu. Kromě mechanické pevnosti získává postupně i nízkou propustnost vlhkosti a chemickou a objemovou stabilitu.

Pevnost betonu

Beton má relativně vysokou pevnost, v tlaku, ale výrazně nižší pevnost v tahu. Je reálné předpokládat, že v porovnání pevnosti v tahu činí něco kolem 10 – 15 % pevnosti v tlaku. Výsledkem toho je fakt, že beton takřka vždy selže díky náporu v tahu – i přestože je zatížený tlakově. Praktickým důsledkem tohoto faktu je, že i betonové prvky určené pro tlakovou zátěž, musí být posíleny materiály, které vydrží tah.

Železobeton je nejčastější forma betonu. Výztuha bývá nejčastěji z oceli, roxor (pletivo, šroubovice, tyče a další formy). Konstrukční tyče je možné vyrobit z různých materiálů, které jsou k dispozici.

Beton též může být předpjatý, čímž se předchází náporu v tahu. Používají se vnitřní ocelové výztuže, které umožňují výrobu trámů či desek s větším rozpětím než má prostý železobeton. Test pevnosti betonové konstrukce se provádí tanky, raketovými motory, ale lze jej provést i nedestruktivní metodou, například za pomoci tzv. Schmidtova kladiva.

Konečná pevnost betonu je ovlivněna poměrem voda / cement, konstrukčními prvky a mícháním, umístěním a vytvrzovací metodou. Prostý beton s nižším poměrem vody k cementu bude pevnější, než beton tekutý. Celkové množství cementovitých materiálů (portlandský cement, struskový cement, pucolány) může mít vliv na pevnost, na požadavky na vodu, srážení, otěruvzdornost a hustotu. Kterýkoliv beton může prasknout nezávisle na tom, zdá má či nemá dostatečnou pevnost v tlaku. Ve skutečnosti, mastný beton s vysokým podílem portlandského cementu může prasknout snáze kvůli vysokému stupni hydratace. Jak se beton během hydratace transformuje z plastického stavu do tuhého, materiál se smršťuje. Smrštěním vzniklé trhliny se mohou objevit záhy po navrstvení, během závěrečných operací, pokud je vysoký stupeň odpařování, např. při horkém počasí či za větrných dnů. Ve velmi pevných betonových směsích (více než 10 000 psi) může být pevnost v tlaku kameniva limitujícím faktorem pro konečnou kompresivní sílu. V jalových betonech (s vysokým poměrem voda / cement) není pevnost agregátů v tlaku tak podstatná.

Vnitřní síly v konstrukcích běžných tvarů, jako jsou oblouky, klenby, sloupy a stěny, působí převážně tlakem směrem do podlahy či chodníku podrobenému síle tahové. Velikost pevnosti v tlaku je široce používána pro specifikaci požadavků a kontrolu kvality betonu. Inženýr zná požadovanou pevnost v tahu (ohybu) a v těchto intencích bude navrhovat tlakovou pevnost.

Roztažnost a smršťování betonu

Beton má velmi nízký koeficient tepelné roztažnosti. Nicméně pokud pro roztažnost není učiněna rezerva, mohou vznikat značně velké tlaky, způsobující praskliny v částech konstrukce, které nejsou schopné odolávat silám opakujících se cyklů roztahování a smršťování.

Jak beton dozrává a nadále vysychá, vzhledem k reakcím probíhajícím uvnitř materiálu, míra smrštění klesá relativně rychle a časem se redukuje (pro všechna praktická využití betonu je obvykle předpokládáno nízké vysychání kvůli hydrataci po dalších 30 let). Relativní smršťování a roztahování betonu a zdění vyžaduje pečlivé uložení jednotlivých dílů hlavně v místech, kde se setkávají.

Přesto, že se beton smršťuje neustále, i roky poté co byl uložen na své místo, ví se, že ani při větším zahřátí se nikdy neroztáhne do původního objemu.

Testování betonu

Inženýři obvykle specifikují požadovanou pevnost betonu v tlaku, která je většinou udávána jako tlaková pevnost po 28 dnech uváděná v megapascalech (MPa). Dvacet osm dní je dlouhá čekací doba ke zjištění, zda byla získána požadovaná pevnost, proto se využívá i měření po třech a sedmi dnech, které je dobré pro odhad konečné pevnosti betonu po 28 dnech. 25 % pevnosti dosahují betony mezi 7 a 28 dnem v případech, kdy je použit 100 % běžný portlandský cement, až 40 % pevnosti lze získat přidáním pucolánů a doplňkových cementovitých materiálů, jako jsou popílek či struskový cement. Získaná pevnost závisí na typu směsi, jejích složek, procesu standardního vytvrzování, řádném testování a péči o beton během přepravy, atd. Je nezbytné přesně testovat základní vlastnosti betonu v čerstvém, ještě plastickém stavu.

Vzorky betonu se zpravidla odebírají během usazování hmoty, testovací protokoly požadují, aby byly vzorky vyšetřeny v laboratorních podmínkách (standardní zkouška). Dodatečné vzorky mohou být testovány i v terénu (nestandardní zkouška) jedná-li se například o zjištění co nejkratšího využitelného času, nutného k dosažení potřebné pevnosti pro možnost brzkého odbednění. Děje se tak postupným odbedňováním za plynulého vyhodnocování zkoušek. Ale pouze standardní zkouška ve zkušebním válci vydává přesná kritéria a hodnoty.

Názvosloví betonářského průmyslu

Název Popis
Anhydritový beton Litý potěrový beton pro výrobu samo-nivelačních podlah.
Armovat Výraz ze stavebnictví znamená vyztužovat. Související pojem – armovací železo.
Asanace trhlin konstrukcí Zacelení trhlin v betonových konstrukcích
Asfaltový beton (asfaltobeton) Skládá se z asfaltového tmele, písku, štěrku a plniva (filler) Směs musí vyhovovat danému podnebí a místním podmínkám
Barevný beton Beton, ve kterém pojivo je barevný cement a kamenivo je také vybíráno podle barvy. Používá se např. při výrobě betonových střešních tašek či zámkových dlažeb.
Bednění Šalování, šalunk. Z nejrůznějších materiálů vytvořené mantinely pro nalití mokré či vlhké betonové směsi.
Beton Slovo francouzského původu, znamená totéž, co hrubá malta. Beton je umělý ztvrdlý slepenec tvořený pojivem, plnivem a vodou. Jeho historie sahá do starého Egypta, tehdy se mu říkalo umělý kámen a byl z poněkud jiných součástí. Cement tehdy lidstvo ještě neznalo. Používá se ve stavebnictví a dá se z něj postavit prakticky cokoliv. Po ztuhnutí je pevný a stálý. Jeho pevnost v tlaku je veliká, pevnosti v tahu se dociluje teprve vloženými armovacími materiály.
Betonářská ocel Kovový materiál používaný jako výztuž pro železobetonové konstrukce a předpjatý beton
Beton pro podlahy Pevnost podkladního betonu pod finálním povrchem podlahy není zanedbatelná veličina. Uvádí se, že podkladní beton pod mozaikovými parketami, lepenými dlaždicemi a plastovými, pryžovými a textilními podlahovinami má mít minimální pevnost v tlaku 11,5 MPa. Pro podlahy z litých syntetických pryskyřic musí mít podkladní beton pevnost nejméně 14,7 MPa. U plovoucích podlah je to ještě víc - podkladní beton má mít pevnost v tlaku nejméně 21,5 MPa.
Betonová konstrukce Soubor nosných prvků stavby z prostého betonu nebo ze železobetonu
Betonové směsi Rozdělují se jednak podle stavu, ve kterém jsou dopraveny na místo na suché, zavlhlé a tekuté, a také podle kvality betonu a jeho součástí
Betonové výrobky Z betonu se dá postavit celý dům od základů až po střechu. Betonových hotových výrobků je celá řada od velkých prefabrikátů až po drobné dlaždice nebo zahradní doplňky. Panely, tvárnice, cihly, ploty, skruže, dlažba, zámková dlažba, sloupky, tašky, schody, pražce, zahradní prvky – sochy, lavice, sedátka,
Cement (lat. Caement, fr. ciment) Práškové hydraulické pojivo, hlavní složka betonu. Historie používání cementu vede až ke starým Římanům, ale pravděpodobně sahá ještě dál. „Opus caementitium“ byla hmota vyráběná z drobného štěrku smíseného s páleným vápnem. Tento „římský cement“ byl použit např. při stavbě římského Kolosea. Cement, jak ho známe dnes, byl patentován v roce 1824 Josephem Aspdinem z Leedsu v Anglii. Budoucnost cementu je dána tím, že materiál na jeho výrobu je na Zemi prakticky všude.
Cementová malta Směs cementu, písku a vody. Používá se pro opravy betonu, spárování, lepení dlaždic.
Degradace betonu Degradací betonu rozumíme postupné a trvalé narušování základních vlastností betonu, vedoucí až k jeho rozpadu. Hrozí hlavně v případě betonových konstrukcí usazených v půdách prostoupených různými solemi a jinými chemickými látkami, kde nebylo k těmto rizikům přihlédnuto už v době mísení směsi.
Drátkobeton Jedná se o beton, do kterého se přidávají ocelové drátky, které mají zabránit objemovým změnám a praskání betonu při jeho zrání. Tato technologie má své opodstatnění v případě, že beton obsahuje alespoň 40 kg drátků na krychlový metr. Malé dávky drátků kvalitě výsledného betonu příliš nepomohou
Frakce Zrnitost – udávaná velikost zrna u písku či kameniva používaného v betonu
Gletování Vyhlazení povrchu např. u betonové podlahy
Hřebínková ocel Výztuž betonu s periodickým povrchem vytvořeným naválcovanými příčnými žebírky.
Hydrobeton Vodotěsný málo nasákavý beton pro vodní stavby
Kamenivo do betonu Je zrnitý materiál, určený pro stavební účely. Jde o hlavní složku betonu, tzv. plnivo, které má v betonové směsi hlavní nosnou funkci. Maximální velikost zrn v betonové směsi je 125 mm. Musí být pevné, trvanlivé a nesmí být humusové. Dále nesmí obsahovat slídu, jíly, síru, hlinité a odplavitelné částice. Čedič, žula, křemen atd., nebo kamenivo umělé – keramzit, perlit, polystyrenové kuličky, keramický střep, vysokopecní struska…
Keramzit Keramické pórovité plnivo do betonu, ve tvaru kuliček
Konstrukční beton Nic specifického. Jedná se o obyčejný beton používaný na betonové konstrukce.
Koroze betonu Vzniká z podnětů primárních a sekundárních. Primární koroze betonu vzniká už při výrobě. Ovlivňuje ji složení směsi, a způsob zpracování. Sekundární koroze je záležitostí vnějších vlivů. Ochrana proti korozi – primární ochrana proti korozi tkví v podstatě v technologické kázni, sekundární ochrana (u konstrukcí v agresivním prostředí a tam, kde byla zanedbána primární ochrana, nezbývá než použít penetrace, nátěry.
Liapor Expandované keramické kamenivo ve tvaru perliček.
Liaporbeton Betonová směs s obsahem liaporu – lehčených keramických frakcí, kde je kladen důraz hlavně na tepelně izolační vlastnosti a na nízkou hmotnost. Používá se například při výstavbě na půdách nebo všude tam, kde je nízká nosnost stropní konstrukce. Viz též odlehčený beton.
Odlehčený beton Beton, ve kterém je kamenivo částečně nebo zcela nahrazeno lehkým materiálem. Například Liaporem
Penetrační nátěry Používají se například ke konečné úpravě betonových podlah. Zabraňují prašnosti a nasákavosti, ale i předčasnému odpaření vody z hotového povrchu. Míchají se do betonové směsi za účelem větší pevnosti a přilnutí k povrchu třeba při opravách.
Plastifikátor Látky na bázi polykarboxilátů. Ty lze zakoupit již i v malých baleních. V nouzi a pro domácí použití lze údajně aplikovat malé množství tekutého saponátu. Dříve se používalo tzv. Mazlavé mýdlo…
Pohledový beton Záměrně přiznaný betonový povrch může být i esteticky hodnotný záleží na barevné vyrovnanosti, což je asi na první pohled nejpodstatnější. V případě, že je pohledový beton pozorován z menší vzdálenosti, je důležité množství a velikost pórů a struktura betonu ovlivněná typem a kvalitou materiálu bednících prvků a také rozvržení spár bednění Celkový vzhled větších ploch mohou ovlivňovat i teplotní či smršťovací trhliny.
Polykarboxyláty Plastifikační polymerová přísada do betonu, organické makromolekulární látky, které se adsorbují na povrchu částic minerálních fází cementu a cíleně upravují konzistenci čerstvého betonu. Umožňují dosáhnout řidší konzistence bez přidání vody. Díky tomu si zachovává betonová hmota spolehlivěji svůj tvar při tuhnutí. Snižuje se odlučování vody z betonu a sedimentování cementu na povrchu Při úniku do vody je polykarboxylát problémem pro čističky odpadních vod.
Polypropylenová vlákna Přísada do betonu, která zabraňuje tvoření trhlin v betonu při jeho tuhnutí. Chemicky rezistentní nevodivé. Vlákna také zvyšují pevnost betonu v tahu
Polystyrenbeton Je to tekutá homogenní betonová směs, lze vyrábět přímo na stavbě v mobilním zařízení: je zapotřebí míchačka, šnekové čerpadlo a tlakové hadice. Obsahuje vodu, cement, polystyrenové kuličky a přísady. Ideální pro podlahy s požadavkem na tepelnou a zvukovou izolaci, také pro vyplňování dutin.
Potěrový beton Mastnější beton – čím víc cementu, tím tvrdší, použitelný například na čisté podlahy pod keramické dlažby, koberce atd. Neobsahuje kamenivo, jedná se tedy spíše o betonovou maltu. To, že je tvrdý nijak nevypovídá o jeho pevnosti.
Prostý beton Beton bez ocelových výztuží či jiných příměsí. Je pevný v tlaku, ale ne v tahu. Používá se do základů atd.
Samozhutňující beton Jedná se o extrémně ztekucený beton, který má při zkoušce rozlití schopnost se samovolně roztékat do vzdáleností větších než 10 metrů a přesto je vysoce stabilní. Rozšíření tohoto betonu umožnilo vyvinutí speciálních ztekucovačů na bázi polykarboxylových éterů.
Stabilizátory betonu Používají se při dopravě na delší vzdálenosti, zabraňují rozmíšení betonu, snižují prašnost.
Stříkaný beton Jedná se o technologii aplikace betonu bez bednění. Do stěn a podhledů. Další možnost použití stříkaného betonu je sanace betonových konstrukcí, zaplňování kaveren a chybějícího zdiva.
Šalování Bednění
Špric Tvrdý podhoz cementového mléka pod svrchní omítku
Tepelná izolace betonových podlah Tepelná izolace by měla být nenasákavá a měla by mít dostatečnou únosnost, aby nedošlo při zatížení podlahy k rozlomení betonové desky. Nejvhodnější tepelnou izolací je extrudovaný polystyrén, který je velmi lehký, pevný a odolný. Tepelná izolace z desek z extrudovaného polystyrénu by měla být použita u vytápěných podlah.
Tepelný most Nevhodně skládaná stavební konstrukce, umožňující přímý prostup teplot oběma směry přes stavební prvek – panel, drát či cihlu. Způsobují chladnutí zdiva a vlhké stěny.
Teraco (Terrazzo) Litá, podlahovina na bázi drobné kamenné drtě a jemné mastné cementové malty. Může být drsná, broušená nebo leštěná i do vysokého lesku. Je vhodná k použití uvnitř i venku.
Transportbeton Betonový materiál přepravovaný v řídké formě v domíchávačích – tzv. mixech.
Urychlovače tuhnutí betonu Zpravidla tekuté látky na bázi chloridů. Používají se v případě, kdy je nutné dosáhnout co nejdříve finální pevnosti betonu. Hodí se hlavně v zimě, kdy je užitečné zkrátit termíny odbednění. Je nutné zachovávat přesné dávkování.
Vibrace Způsob hutnění betonu a betonových výrobků. Provádí se na vibračních stolech různých velikostí, příložnými vibrátory, vibračními jehlami či vibračními lištami. Bez vibrací nelze beton správně zhutnit.
Vodotěsný beton Je vhodný zejména pro bazény a jímky nebo tam, kde hrozí tlaková spodní voda
Výplňový beton Beton, který nemá konstrukční funkci. Například k obsypání studní, jímek, plastových bazénů, nebo jako nejspodnější podklad pod silnice. Další použití je například v případě lehčeného betonu jako izolační výplň.
Zhutňování betonu Provádí se vibrací nebo dusáním či propichováním, manuálně nebo strojově a slouží k vypuzení vzduchových bublin ze směsi, aby byl výsledný výsledek co nejkompaktnější.
Zpomalovače tuhnutí betonu Používají se v létě a za tepla. Polykarboxiláty a jiné.
Zrání betonu Během zrání nesmí beton vyschnout. Zvláště u tenkých desek je nutné hlídat stálou vlhkost např. igelitovou fólií. Je dobré betonovat za vlhkého počasí, za suchého beton rychle vysychá. Za chladu pod +5°C jsou schopné zrát jen speciální druhy betonu.
Ztekucovače Látky, které způsobí tekutost betonu a možnost jeho zpracování až po dobu 24 hodin. Např. Polykarboxyláty.
Ztracené bednění Ztracené bednění je určeno pro všechny stavby základových pásů různých druhů staveb bez použití klasického bednění. Tento postup přináší nejen časovou a finanční úsporu, ale odpadá nutnost po betonáži základy pracně odbedňovat.
Železobeton Jedná se o konstrukce z betonu ve kterém je zalita ocelová výztuž, nejlépe ocelové dráty – roxory nebo hřebínková ocel. Železobeton byl vynalezen v roce 1867

Nabídka betony

  • širokou škálu betonů
  • čerstvé betonové směsi
  • výroby betonu a zavlhlých směsí

Nabídka doprava, služby

  • rozvoz betonových směsí
  • zapůjčení systémového bednění
  • dodávka armatury do betonu

Nabídka výrobky z betonu

  • silniční obrubníky betonové dlaždice
  • čerstvé betonové směsi
  • výroby transportbetonu